Zdolność kredytowa – co to takiego?

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa – w obecnych realiach banki odrzucają wnioski kredytowe klientów ze względu na brak zdolności kredytowej. Z kolei na zdolność kredytową duży wpływ ma historia kredytowa klienta. Ponieważ brzmi to bardzo ogólnikowo, postaramy się przybliżyć temat.

Zacznijmy od definicji.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe definiuje zdolność kredytową następująco: „Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”.

Według polskiego prawa bankowego posiadanie przez podmiot tzw. zdolności kredytowej jest warunkiem niezbędnym do uzyskania kredytu. W wyjątkowych sytuacjach banki mogą udzielić kredytu jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobie prawnej lub fizycznej nieposiadającej zdolności kredytowej, o ile przedłoży ona realny program uzdrowienia swojej sytuacji finansowej lub zgodzi się na ustanowienie szczególnego rodzaju zabezpieczenia. Banki oceny zdolności kredytowej dokonują samodzielnie na podstawie własnych reguł i zasad, innych dla osób fizycznych i innych dla przedsiębiorstw.

Badaniu zdolności kredytowej służy analiza kredytowa.

Banki lub inne instytucje kredytowe do określenia zdolności kredytowej klientów zajmują się dwoma obszarami: analizą ilościową wysokości i stabilności dochodów oraz analizą jakościową cech klienta. Do najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową zalicza się:

 • wysokość dochodów pozostającą do dyspozycji osoby ubiegającej się o kredyt.

Jest to podstawowe kryterium zdolności kredytowej. Na podstawie odpowiednich dokumentów weryfikowany jest dochód. Wiele banków i firm oferuje pożyczki „ na oświadczenie”. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie jest to pożyczka „na gębę” instytucje finansujące przechodzą wówczas do kolejnego kryterium:

 • źródła oraz systematyczność uzyskiwania dochodów.

To kryterium polega na weryfikacji źródeł dochodów i realności jego uzyskania. Badane jest również prawdopodobieństwo utrzymania się takich dochodów przez cały okres kredytowania( czyli prosto mówiąc czas trwania umowy).

Gdy weryfikacja tych dwóch kryteriów przebiegnie pomyślnie przechodzimy do kolejnych kryteriów:

 • aktualne obciążenia i zobowiązania kredytowe

Tu sprawdzane są aktualnie zaciągnięte pożyczki i kredyty. Obecnie nie tylko banki, ale większość firm parabankowych wymienia się informacjami ( bezpośrednio lub za pomocą rejestrów). Kiedy okazuje się, iż raty obecnych zobowiązań przekraczają dochód klienta najczęściej wniosek jest odrzucany. Jest jednak inaczej w przypadku kredytów konsolidacyjnych. Tak więc przechodzimy do następnego kryterium:

 • rodzaj oraz wysokość kredytu

Obecnie rozróżniamy klika rodzajów kredytów, które z kolei dzielą się na podgrupy. Główne grupy to kredyty gotówkowe, samochodowe, konsolidacyjne hipoteczne i gospodarcze (szczegółowe omówienie każdej grupy i podgrupy w kolejnych artykułach). Generalnie rodzaje mówią o przeznaczeniu środków pozyskanych od kredytobiorcy. Jest to związane również z maksymalną kwotą i kolejnymi kryteriami, jakimi są:

 • okres kredytowania

Okres kredytowania zleży głównie od grupy do której zaliczmy kredyt. Generalnie najpopularniejsze zwykłe kredyty gotówkowe są rozkładane na okres od 2 do 3 lat, ale teoretycznie istnieje możliwość rozłożenia ich spłaty nawet na 10 lat. Należy jednak zaznaczyć, że niskie kwoty nie zostaną rozłożone na dłuższy okres. Należy również pamiętać, że im dłuższy okres, tym koszt kredytu jest większy.

 • rodzaj rat (równe lub malejące)

Większość pożyczkodawców udziela pożyczek z ratami równymi. Powód jest bardzo prozaiczny, klientowi łatwo zapamiętać miesięczne kwoty spłaty rat, ponieważ wszystkie są w takiej samej wysokości. W przypadku rat malejących obciążenie zmniejsza się, wobec czego każda rata spłata jest w innej wysokości i taki rodzaj spłat jest z reguły bardziej kłopotliwy dla klienta.

Kolejnym kryteriami są:

 • dotychczasowa historia kredytowa

Oprócz aktualnych zadłużeń w rejestrach banków przechowywane są (zwykle przez 5 lat) informacje o wszelkich innych zobowiązaniach również spłaconych oraz o terminowości ich spłacania. Nawet jeżeli zobowiązanie zostało spłacone całkowicie, ale raty były spłacane nieterminowo może to skutkować odrzuceniem wniosku. Również brak historii kredytowej (nie skorzystanie w przeszłości z żadnych produktów kredytowych) w większości przypadków również jest źle postrzegane przez banki lub inne instytucje kredytowe. Więcej na temat baz dłużników. Kolejnym kryterium jest:

 • wiek kredytobiorcy

Najlepsi klienci dla banku to osoby w wieku 30 – 45 lat. W niektórych przypadkach banki nie akceptują klientów do 20 roku życia oraz osób powyżej 75 lat. Kolejne kryterium jest:

 • liczba osób w gospodarstwie domowym

Brana jest pod uwagę głównie liczba niepełnoletnich dzieci. Posiadanie dzieci podwyższa koszty prowadzenia gospodarstwa domowego.

Dodatkowe kryteria, takie jak:

 • wysokość wkładu własnego,
 • dodatkowe zabezpieczenia (np. inna należąca do kredytobiorcy nieruchomość).

są brane pod uwagę w przypadku kredytów hipotecznych

Ten temat kredytów zostanie omówiony w kolejnym artykule.

Bądź z nami i polub nas na: