Bazy dłużników

Bazy dłużników

Bazy dłużników – często klient, który chce zaciągnąć pożyczkę informuje Pośrednika Kredytowego, że jest wpisany do BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej. Większość klientów nie zdaję sobie jednak sprawy z faktu, że istnieje kilka innych rejestrów do których wpisywane są dane o ich finansowych zobowiązaniach.

Przedstawimy najważniesze z nich:

1. Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

To najbardziej znana baza w której prowadzony jest rejestr wszystkich zaciąganych w Polsce kredytów. Należy pamiętać jednak, że określeniem kredyt mogą posługiwać się tylko banki. To z kolei oznacza, że firmy pożyczkowe ani nie mają obowiązku rejestrowania swoich klientów w BIK, ani nie muszą sprawdzać ich historii kredytowej, choć coraz częściej jednak korzystają z BIK.

Sprawdź jak otrzymać pożyczkę nawet jeśli jesteś w BIK

Do bazy BIK dostęp mają wszystkie banki w Polsce, które przekazują tam również informacje o udzielanych przez nie pożyczkach. Trafiają do niego, bez wyjątku, wszyscy kredytobiorcy. W BIK można znaleźć informacje na temat spłacanych pożyczek i ewentualnych opóźnień, które zapisywane są w systemach 0-30, 31-90, 91-180. Każdy z nich oznacza przedział czasowy, a więc i regularność z jaką spłacamy kredyt. Co ciekawe, osoby, które spłacają pożyczkę regularnie bez opóźnienia traktowane są tak samo, jak osoby, które spóźniły się ze spłatą, ale nie więcej niż 30 dni. Często jednak banki zwracają uwagę już na jednodniowe opóźnienie. Tak tworzy się historia każdego kredytobiorcy. Do BIK trafiają też informacje o spłaconych kredytach oraz o wnioskach kredytowych składanych w innych bankach i firmach pożyczkowych.

BIK pomaga określić, czy potencjalny kredytobiorca jest rzetelny i wiarygodny, na tyle by udzielić mu kredytu w określonej wysokości. Warto podkreślić, że często bardziej wiarygodni dla banków są ci klienci, którzy już mają swoją historię kredytową w BIK od tych którzy jeszcze tw niej nie figurują.. BIK przygotowuje automatyczną ocenę kredytobiorcy, dzięki czemu jego weryfikacja trwa dosłownie kilka minut. Co ważne, interpretacja wyniku zależy wyłącznie od osoby decydującej o udzieleniu kredytu, więc nie zawsze odmowa udzielania kredytu w jednej instytucji oznacza,że nie otrzymamy kredyty w innej.

Jeśli regularne spłacanie kredytu/pożyczki jest dla kredytobiorcy wyzwaniem i robi to nieregularnie, wówczas ma małe szanse na otrzymanie kolejnej pożyczki. Łatwo jednak takie zaniedbanie naprawić. Wystarczy systematycznie spłacać raty kredytu, a z pewnością banki docenią te starania. Pamiętajmy jednak, że historii w BIK nie można wymazać, dlatego od początku warto podchodzić do sprawy poważnie. Możemy również zwrócić się do BIK z wnioskiem o zmianę statusu kredytu, jeśli już go spłaciliśmy, a w systemie wciąż wyświetla się informacja o aktualnym zobowiązaniu.

2. Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich (ZBP)

Bankowy Rejestr działa na tej samej podstawie prawnej, co Biuro Informacji Kredytowej (art. 105 ust. 4 Prawa bankowego). Dodatkowe zasady funkcjonowania systemu BR określa wewnętrzny regulamin. O umieszczeniu wpisu w bazie danych BR decyduje bank będący wierzycielem. Wpisanie personaliów kredytobiorcy do tego systemu jest możliwe, gdy łącznie zostały spełnione dwa pierwsze warunki:

  1. Całkowita wartość zadłużenia przekroczyła 200 zł (limit dla konsumentów) lub 500 zł (limit dla przedsiębiorców)
  2. Upłynęło już co najmniej 60 dni od daty wymagalności zobowiązania
  3. Przynajmniej po 60 dniach zwłoki bank wysłał zawiadomienie o możliwości trwałego wpisu do BR, a dłużnik nie uregulował zobowiązania w trakcie kolejnych 30 dni od daty otrzymania tego dokumentu

Brak spłaty przed upływem dodatkowego terminu (patrz punkt 3) skutkuje zachowaniem negatywnego wpisu w BR na pięć kolejnych lat. Ten termin jest naliczany dopiero od daty ostatecznego uregulowania lub umorzenia długu (patrz art. 105a ust. 5 Prawa bankowego). Jeżeli nie zachodzą podstawy do pięcioletniego zachowania wpisu (patrz punkt 3) zostanie on usunięty po wygaśnięciu zobowiązania.

Usunięcie zachowanego wpisu przed upływem pięciu lat nie zawsze jest możliwe. Spore szanse na wymazanie kłopotliwych informacji mają osoby, w stosunku do których bank nie zastosował wszystkich wymaganych procedur. Przykładem nieprawidłowego postępowania kredytodawcy jest umieszczenie danych klienta w BR przed upływem 60 dni.

3. Biuro Informacji Gospodarczej BIG

Biura Informacji Gospodarczej posiadają własne bazy danych i systemy wymiany informacji, z których korzystają wierzyciele (czyli podmioty, którym ktoś jest winien pieniądze), tacy jak: duże przedsiębiorstwa, średnie i małe firmy, banki i inne instytucje finansowe, jednostki samorządu terytorialnego. Z BIG-ów może korzystać także każdy z nas czyli również osoby prywatne. Bazy te mogą zawierać zarówno informacje negatywne o długach, jak i informacje pozytywne, potwierdzające terminową spłatę zobowiązań.

Wykreślenie z listy dłużników nie jest łatwe, ale możliwe. Pierwszym warunkiem jest całkowite spłacenie zadłużenia. Wówczas przedsiębiorca, który nas wpisał na listę ma 14 dni na usunięcie naszych danych z rejestru, w przeciwnym razie grozi mu kara finansowa. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku aktualizowania danych.

4. Krajowy Rejestr Dłużników (KRD)

Trafiają tam nie tylko dłużnicy bankowi, ale również osoby niepłacące rachunków za prąd, gapowicze, którzy nie uregulowali mandatów czy niepłacący alimentów. Jest jednak kilka warunków, by osoba fizyczna lub firma zostały wpisane na listę dłużników.

W przypadku osoby fizycznej dług nie może być niższy niż 200 zł, a przedsiębiorcy 500 zł. W obu przypadkach od terminu płatności musi minąć przynajmniej 60 dni. Warunkiem wpisania dłużnika na listę jest zawarta z nim umowa np. o świadczenie jakiejś usługi. Do KRD dostęp mają tylko przedsiębiorcy, (np. firmy telekomunikacyjne, energetyczne, itp.). O zamiarze wpisania do rejestru powinna ona poinformować dłużnika na 30 dni przed dokonaniem jego rejestracji w KRD. To daje dłużnikowi kolejny miesiąc na uregulowanie zadłużenia. Na listę można trafić również niezależnie od kwoty zadłużenia i okresu niespłacania, ale w tym wypadku musi być to ustanowione przez sąd.

Warunkiem usunięcia wpisu jest całkowite spłacenie zadłużenia. Wówczas przedsiębiorca, który nas wpisał na listę ma 30 dni na usunięcie naszych danych z rejestru, w przeciwnym razie grozi mu kara finansowa.

5. Europejski Rejestr Informacji Finansowej

Polskie biuro informacji gospodarczej. Rozpoczęło działalność w 2003 r. Początkowo funkcjonowało pod firmą KSV BIG, od 2009 r. jako Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, a od września 2016 r. zmieniło nazwę na ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Od 2007 r. biuro należy do Grupy Kapitałowej KRUK. Jest pierwszym tego typu biurem, które od 2010 roku co kwartał za pośrednictwem niezależnego biegłego rewidenta weryfikuje stan swojej bazy danych i publikuje aktualne statystyki.

W zakresie swojej działalności ERIF BIG S.A. przyjmuje informacje gospodarcze, gromadzi je i udostępnia współpracującym podmiotom. Biuro przetwarza archiwalne informacje gospodarcze dla celów statystycznych, dotyczących dłużników niebędących konsumentami, a także prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe na temat działalności biur informacji gospodarczej.

ERIF prowadzi system wymiany informacji finansowej zawierający dane o zobowiązaniach konsumentów i podmiotów gospodarczych. Znajdują się w nim wpisy dotyczące zarówno nieterminowo regulowanych płatności, jak i informacje o rzetelnych podmiotach i konsumentach regulujących swoje zobowiązania na czas.

W bazie danych biura znajdują się:

informacje negatywne – dane o zadłużonych osobach i przedsiębiorstwach nieregulujących w terminie swoich zobowiązań. Informacja negatywna zawiera datę jej ujawnienia, tytuł prawny, z którego wynika zobowiązanie dłużnika, kwotę i walutę nieuregulowanych zobowiązań, datę powstania zaległości w płatności, dane dotyczące postępowań w sprawie oraz informacje o ewentualnym kwestionowaniu zobowiązania przez dłużnika;

informacje pozytywne – dane o podmiotach terminowo regulujących zobowiązania (przedsiębiorcach i konsumentach). Dane te mogą zostać przekazane przez wierzyciela na wniosek podmiotu, który wywiązał się ze swojego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez ten podmiot albo z własnej inicjatywy wierzyciela, ale za zgodą podmiotu, którego dotyczyło zobowiązanie. Informacja pozytywna zawiera dane o łącznej kwocie, walucie, dacie wymagalności i dacie uregulowania płatności.

Z usług biura korzystają konsumenci, przedsiębiorcy, banki, fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin i inne podmioty poszukujące kompleksowych informacji o klientach i kontrahentach.

6. CRIF

CRIF oferuje narzędzia pozwalające na kompetentne podejście do procesów decyzyjnych. Wykorzystując efektywną synergię swoich produktów i usług, raportów biznesowych, raportów kredytowych, modeli decyzyjnych, rozwiązań wspierających zarządzanie, doradztwo, outsourcing, oprogramowanie oraz systemy informacji biznesowej o zasięgu światowym.

CRIF to wiodący dostawca informacji kredytowej w Europie kontynentalnej oraz jeden z kluczowych podmiotów w skali światowej, dostarczających zintegrowane usługi i rozwiązania z zakresu informacji biznesowej oraz handlowej, zarządzania kredytami i marketingiem, który znalazł się na liście FinTech 100 – prestiżowym rankingu wiodących dostawców technologii dla branży usług finansowych na całym świecie.

Obecnie ponad 3300 banków i instytucji finansowych oraz 44 tysięcy klientów indywidualnych codziennie korzysta z usług firmy CRIF aż w 50 krajach

7. EUCB

Jest to baza danych długów i zobowiązań. EUCB powstał i działa od 2009 roku. EUCB został powołany do automatyzacji i optymalizacji działalności kredytowej. Ważne jest, że jest to system informacji, który ma skutecznie zarządzać usługami na rynku pożyczek. EUCB działa obecnie w ośmiu krajach Unii Europejskiej: CZCB, PLCB, LTCB, LVCB, UKCB, SKCB, BGCB. Wszystkie krajowe instytucje kredytowe są połączone w jeden system informacji kredytowej. Mogą zapoznać się szczegółowo z możliwościami klienta, prześledzić jego zobowiązania i dyscyplinę finansową, która składa się z 35 pól w bazie danych.

Bądź z nami i polub nas na: