Warszawa oferuje wybór kredytów, pożyczek i chwilówek. Śródmieście i Wola

Kredyt, pożyczka czy chwilówka w Warszawie?

Kredyt, pożyczka czy chwilówka w Warszawie?

Niby to to samo, a jednak się różnią – oto proste definicje:

Kredyt bankowy

To umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, celowość i odpłatność.

Pożyczka

To operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Kwestie pożyczek regulowane są przez kodeks cywilny (art. 720 § 1). Instytucje pożyczkowe udzielające pożyczek pieniężnych, podlegają także regulacjom dotyczącym kredytu konsumenckiego.

Przedmiotem pożyczki w odróżnieniu od kredytu mogą być zarówno środki pieniężne, jak i przedmioty, jednakże tylko oznaczone co do gatunku. Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna, zaś kredyt jest zawsze odpłatny. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek.

W związku z tym nazywanie pożyczki mianem kredytu gotówkowego jest niepoprawne, choć powszechnie praktykowane przez instytucje finansowe ze względów marketingowych.

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej (art. 720 § 2).

Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę (art. 723).

Chwilówka 

To krótkoterminowa pożyczka gotówkowa udzielana przez firmy pozabankowe. Pożyczkę (chwilówkę) można zaciągnąć na dowolny cel bez większych formalności, ponieważ firmy oferujące tego typu usługi nie wymagają żadnych zabezpieczeń ani poręczycieli.

Okres spłaty chwilówek nie przekracza 30 dni (udzielane są na okres od 1 do 30 dni), a kwoty pożyczane są niewielkie i nie przekraczają 2-3 tys. zł (zazwyczaj jest to kilkaset złotych).

Koszty związane z korzystaniem z chwilówek (prowizje, opłaty, oprocentowanie) są bardzo wysokie.

Pożyczka, w tym przypadku Chwilówka udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy parabankiem a chwilówkobiorcą, w której klient parabanku zobowiązuje się oddać pożyczoną kwotę wraz z odsetkami w terminie ustalonym umową

W nawiązaniu do powyższych defnicji można spróbować odpowiedzieć na pytanie: kredyt pozyczka chwilówka?

Kredytów udzielają wyłącznie banki.

Zaciągnięcie kredyty w banku jest jednakże skompliowane. Banki sprawdzają historię kredytwą w BIK. Na jej podstwie weryfikują nie tylko zdolność kredytową klienta, ale również jego wiarygodność. Czesto uzyskanie kredytu w oczekiwanej kwocie jest niemożliwe nie tylko ze względów na dawne opóźnienia w regulowaniu należności, ale także wskutek braku historii. Ponadto oprócz BIK banki sprawdzają jeszcze rejestry ZBP i MIG.

Pożyczek udzielają instytucje parabankowe.

Wzięcie pożyczki ogólnie rzecz biorąc jest prostsze, chociaż również napotyka przeszkody.

Korzyści to brak badania historii (nie znaczy to jedak, że ignorowane są bieżące zadłużenia nie tylko wobec banków), szybkośc decyzji, prostsza dokumentacja, brak wymogu udzielenia zgody przez współmałżonka, czasami akceptacja prowadzonej egzekucji komorniczej.

Niektóre osoby propnujące pożyczki pod zabezpieczenie hipoteczne nie weyfikują nic, nawet dochodów – dlatego, że zabezpieczeniem jest nierychomość, znacznie przewyższajaca wartość pożyczki.

Niekorzystne w pożyczkach parabankowych jest wysokie oprocentownie, krótkie okresy kredytowania, weryfikacja baz BIG KRD ERIF, mała możliwość negocjacji warunków.

Chwilówek udzielają instytucje parabankowe.

Wzięcie chwilówki ogólnie rzecz biorąc jest prostsze chociaż również napotyka przeszkody.

Korzyści to brak badania historii. (Nie znaczy to jedak że ignorowane są bieżace zadłużenia nie tylko wobec banków), szybkośc decyzji, prostsze dokumentacja, brak zgody współmałżonka, czaasmi akceptacja egzekucji komorniczej, możliwość wydłużenia okresu kredytowania.

Wiele instytucji udziela tzw. pierszej pożyczki za darmo, bez kosztów chociaż tak naprawdę ta oferta nie jest dostępna dla każdego, kto chciałby z niej skorzystać.

Niekorzystne w chilówkach jest wysokie oprocentownie, krótkie okresy kredytowania, weryfikacja baz BIG KRD ERIF, mała możliwość negocjacji warunków, brak możliwośći cześciowej spłaty zadłużenia.

Reasumując:

Kredyty bankowe są dla osób wiarygodnych, z dobrą historią kredytową i niezadłużonych.

Pożyczki są dla osób ze złą historia kredytową, posiadającymi zadłużenia i obciążenia komornicze.

Chwilówka, to niewielka pożyczka skierowana do osób, które muszą szybko zdobyć pieniądze na krótki okres czasu i którą zwrócą w okresie masymalnie 30 dni.

Bądź z nami i polub nas na: