Kredyt, pożyczka czy chwilówka?

Niby to to samo, a jednak się różnią – oto proste definicje:

Kredyt bankowy

To umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, celowość i odpłatność.

Pożyczka

To operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Kwestie pożyczek regulowane są przez kodeks cywilny (art. 720 § 1). Instytucje pożyczkowe udzielające pożyczek pieniężnych, podlegają także regulacjom dotyczącym kredytu konsumenckiego.

Przedmiotem pożyczki w odróżnieniu od kredytu mogą być zarówno środki pieniężne, jak i przedmioty, jednakże tylko oznaczone co do gatunku. Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna, zaś kredyt jest zawsze odpłatny. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek. W związku z tym nazywanie pożyczki mianem kredytu gotówkowego jest niepoprawne, choć powszechnie praktykowane przez instytucje finansowe ze względów marketingowych.

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej (art. 720 § 2).

Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę (art. 723).

Chwilówka 

To krótkoterminowa pożyczka gotówkowa udzielana przez firmy pozabankowe. Pożyczkę (chwilówkę) można zaciągnąć na dowolny cel bez większych formalności, ponieważ firmy oferujące tego typu usługi nie wymagają żadnych zabezpieczeń ani poręczycieli.

Okres spłaty chwilówek nie przekracza 30 dni (udzielane są na okres od 1 do 30 dni), a kwoty pożyczane są niewielkie i nie przekraczają 2-3 tys. zł (zazwyczaj jest to kilkaset złotych).

Koszty związane z korzystaniem z chwilówek (prowizje, opłaty, oprocentowanie) są bardzo wysokie.

Pożyczka, w tym przypadku Chwilówka udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy parabankiem a chwilówkobiorcą, w której klient parabanku zobowiązuje się oddać pożyczoną kwotę wraz z odsetkami w terminie ustalonym umową

W nawiązaniu do powyższych defnicji można spróbować odpowiedzieć na pytanie: kredyt pozyczka chwilówka?

Kredytów udzielają wyłącznie banki.

Zaciągnięcie kredyty w banku jest jednakże skompliowane. Banki sprawdzają historię kredytwą w BIK. Na jej podstwie weryfikują nie tylko zdolność kredytową klienta, ale również jego wiarygodność. Czesto uzyskanie kredytu w oczekiwanej kwocie jest niemożliwe nie tylko ze względów na dawne opóźnienia w regulowaniu należności, ale także wskutek braku historii. Ponadto oprócz BIK banki sprawdzają jeszcze rejestry ZBP i MIG.

Pożyczek udzielają instytucje parabankowe.

Wzięcie pożyczki ogólnie rzecz biorąc jest prostsze, chociaż również napotyka przeszkody.

Korzyści to brak badania historii (nie znaczy to jedak, że ignorowane są bieżące zadłużenia nie tylko wobec banków), szybkośc decyzji, prostsza dokumentacja, brak wymogu udzielenia zgody przez współmałżonka, czasami akceptacja prowadzonej egzekucji komorniczej.

Niektóre osoby propnujące pożyczki pod zabezpieczenie hipoteczne nie weyfikują nic, nawet dochodów – dlatego, że zabezpieczeniem jest nierychomość, znacznie przewyższajaca wartość pożyczki.

Niekorzystne w pożyczkach parabankowych jest wysokie oprocentownie, krótkie okresy kredytowania, weryfikacja baz BIG KRD ERIF, mała możliwość negocjacji warunków.

Chwilówek udzielają instytucje parabankowe.

Wzięcie chwilówki ogólnie rzecz biorąc jest prostsze chociaż również napotyka przeszkody.

Korzyści to brak badania historii. (Nie znaczy to jedak że ignorowane są bieżace zadłużenia nie tylko wobec banków), szybkośc decyzji, prostsze dokumentacja, brak zgody współmałżonka, czaasmi akceptacja egzekucji komorniczej, możliwość wydłużenia okresu kredytowania.

Wiele instytucji udziela tzw. pierszej pożyczki za darmo, bez kosztów chociaż tak naprawdę ta oferta nie jest dostępna dla każdego, kto chciałby z niej skorzystać.

Niekorzystne w chilówkach jest wysokie oprocentownie, krótkie okresy kredytowania, weryfikacja baz BIG KRD ERIF, mała możliwość negocjacji warunków, brak możliwośći cześciowej spłaty zadłużenia.

Reasumując:

Kredyty bankowe są dla osób wiarygodnych, z dobrą historią kredytową i niezadłużonych.

Pożyczki są dla osób ze złą historia kredytową, posiadającymi zadłużenia i obciążenia komornicze.

Chwilówka, to niewielka pożyczka skierowana do osób, które muszą szybko zdobyć pieniądze na krótki okres czasu i którą zwrócą w okresie masymalnie 30 dni.

Bazy dłużników

Często klient, który chce zaciągnąć pożyczkę informuje Pośrednika Kredytowego, że jest wpisany do BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej. Większość klientów nie zdaję sobie jednak sprawy z faktu, że istnieje kilka innych rejestrów do których wpisywane są dane o ich finansowych zobowiązaniach.

Przedstawimy najważniesze z nich:

1. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) 

To najbardziej znana baza w której prowadzony jest rejestr wszystkich zaciąganych w Polsce kredytów. Należy pamiętać jednak, że określeniem kredyt mogą posługiwać się tylko banki. To z kolei oznacza, że firmy pożyczkowe ani nie mają obowiązku rejestrowania swoich klientów w BIK, ani nie muszą sprawdzać ich historii kredytowej, choć coraz częściej jednak korzystają z BIK.

Do bazy BIK dostęp mają wszystkie banki w Polsce, które przekazują tam również informacje o udzielanych przez nie pożyczkach. Trafiają do niego, bez wyjatku,  wszyscy kredytobiorcy. W BIK można znaleźć informacje na temat spłacanych pożyczek i ewentualnych opóźnień, które zapisywane są w systemach 0-30, 31-90, 91-180.  Każdy z nich oznacza przedział czasowy, a więc i regularność z jaką spłacamy kredyt. Co ciekawe, osoby, które spłacają pożyczkę regularnie bez opóźnienia traktowane są tak samo, jak osoby, które spóźniły się ze spłatą, ale nie więcej niż 30 dni. Często jednak banki zwracają uwagę już na jednodniowe opóźnienie. Tak tworzy się historia każdego kredytobiorcy. Do BIK trafiają też informacje o spłaconych kredytach oraz o wnioskach kredytowych składanych w innych bankach i firmach pożyczkowych.

BIK pomaga określić, czy potencjalny kredytobiorca jest rzetelny i wiarygodny, na tyle by udzielić mu kredytu w określonej wysokości. Warto podkreślić, że często bardziej wiarygodni dla banków są ci klienci, którzy już mają swoją historię kredytową w BIK od tych którzy jeszcze tw niej nie figurują.. BIK przygotowuje automatyczną ocenę kredytobiorcy, dzięki czemu jego weryfikacja trwa dosłownie kilka minut. Co ważne, interpretacja wyniku zależy wyłącznie od osoby decydującej o udzieleniu kredytu, więc nie zawsze odmowa udzielnia kredytu w jednej instytucji oznacza,że nie otrzymamy kredyty w innej.

Jeśli regularne spłacanie kredytu/pożyczki jest dla kredytobiorcy wyzwaniem i robi to nieregularnie, wówczas ma małe szanse na otrzymanie kolejnej pożyczki. Łatwo jednak takie zaniedbanie naprawić. Wystarczy systematycznie spłacać raty kredytu, a z pewnością banki docenią te starania. Pamiętajmy jednak, że historii w BIK nie można wymazać, dlatego od początku warto podchodzić do sprawy poważnie. Możemy również zwrócić się do BIK z wnioskiem o zmianę statusu kredytu, jeśli już go spłaciliśmy, a w systemie wciąż wyświetla się informacja o aktualnym zobowiązaniu.

2. Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich (ZBP)

 

Bankowy Rejestr działa na tej samej podstawie prawnej, co Biuro Informacji Kredytowej (art. 105 ust. 4 Prawa bankowego). Dodatkowe zasady funkcjonowania systemu BR określa wewnętrzny regulamin. O umieszczeniu wpisu w bazie danych BR decyduje bank będący wierzycielem. Wpisanie personaliów kredytobiorcy do tego systemu jest możliwe, gdy łącznie zostały spełnione dwa pierwsze warunki:

1.Całkowita wartość zadłużenia przekroczyła 200 zł (limit dla konsumentów) lub 500 zł (limit dla przedsiębiorców)

2.Upłynęło już co najmniej 60 dni od daty wymagalności zobowiązania

3.Przynajmniej po 60 dniach zwłoki bank wysłał zawiadomienie o możliwości trwałego wpisu do BR, a dłużnik nie uregulował zobowiązania w trakcie kolejnych 30 dni od daty otrzymania tego dokumentu

Brak spłaty przed upływem dodatkowego terminu (patrz punkt 3) skutkuje zachowaniem negatywnego wpisu w BR na pięć kolejnych lat. Ten termin jest naliczany dopiero od daty ostatecznego uregulowania lub umorzenia długu (patrz art. 105a ust. 5 Prawa bankowego). Jeżeli nie zachodzą podstawy do pięcioletniego zachowania wpisu (patrz punkt 3) zostanie on usunięty po wygaśnięciu zobowiązania.

Usunięcie zachowanego wpisu przed upływem pięciu lat nie zawsze jest możliwe. Spore szanse na wymazanie kłopotliwych informacji mają osoby, w stosunku do których bank nie zastosował wszystkich wymaganych procedur. Przykładem nieprawidłowego postępowania kredytodawcy jest umieszczenie danych klienta w BR przed upływem 60 dni.

3. Biuro Informacji Gospodarczej BIG

Biura Informacji Gospodarczej posiadają własne bazy danych i systemy wymiany informacji, z których korzystają wierzyciele (czyli podmioty, którym ktoś jest winien pieniądze), tacy jak: duże przedsiębiorstwa, średnie i małe firmy, banki i inne instytucje finansowe, jednostki samorządu terytorialnego. Z BIG-ów może korzystać także każdy z nas czyli również osoby prywatne. Bazy te mogą zawierać zarówno informacje negatywne o długach, jak i informacje pozytywne, potwierdzające terminową spłatę zobowiązań.

Wykreślenie z listy dłużników nie jest łatwe, ale możliwe. Pierwszym warunkiem jest całkowite spłacenie zadłużenia. Wówczas przedsiębiorca, który nas wpisał na listę ma 14  dni na usunięcie naszych danych z rejestru, w przeciwnym razie grozi mu kara finansowa. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku aktualizowania danych.

4. Krajowy Rejestr Dłużników (KRD)

Trafiają tam nie tylko dłużnicy bankowi, ale również osoby niepłacące rachunków za prąd, gapowicze, którzy nie uregulowali mandatów czy niepłacący alimentów. Jest jednak kilka warunków, by osoba fizyczna lub firma zostały wpisane na listę dłużników.

W przypadku osoby fizycznej dług nie może być niższy niż 200 zł, a przedsiębiorcy 500 zł. W obu przypadkach od terminu płatności musi minąć przynajmniej 60 dni. Warunkiem wpisania dłużnika na listę jest zawarta z nim umowa np. o świadczenie jakiejś usługi. Do KRD dostęp mają tylko przedsiębiorcy, (np. firmy telekomunikacyjne, energetyczne, itp.). O zamiarze wpisania do rejestru powinna ona poinformować dłużnika na 30 dni przed dokonaniem jego rejestracji w KRD. To daje dłużnikowi kolejny miesiąc na uregulowanie zadłużenia. Na listę można trafić również niezależnie od kwoty zadłużenia i okresu niespłacania, ale w tym wypadku musi być to ustanowione przez sąd.

Warunkiem usunięcia wpisu jest całkowite spłacenie zadłużenia. Wówczas przedsiębiorca, który nas wpisał na listę ma 30  dni na usunięcie naszych danych z rejestru, w przeciwnym razie grozi mu kara finansowa.

5. Europejski Rejestr Informacji Finansowej

 Polskie biuro informacji gospodarczej. Rozpoczęło działalność w 2003 r. Początkowo funkcjonowało pod firmą KSV BIG, od 2009 r. jako Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, a od września 2016 r. zmieniło nazwę na ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Od 2007 r. biuro należy do Grupy Kapitałowej KRUK. Jest pierwszym tego typu biurem, które od 2010 roku co kwartał za pośrednictwem niezależnego biegłego rewidenta weryfikuje stan swojej bazy danych i publikuje aktualne statystyki.

W zakresie swojej działalności ERIF BIG S.A. przyjmuje informacje gospodarcze, gromadzi je i udostępnia współpracującym podmiotom. Biuro przetwarza archiwalne informacje gospodarcze dla celów statystycznych, dotyczących dłużników niebędących konsumentami, a także prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe na temat działalności biur informacji gospodarczej.

ERIF prowadzi system wymiany informacji finansowej zawierający dane o zobowiązaniach konsumentów i podmiotów gospodarczych. Znajdują się w nim wpisy dotyczące zarówno nieterminowo regulowanych płatności, jak i informacje o rzetelnych podmiotach i konsumentach regulujących swoje zobowiązania na czas.

W bazie danych biura znajdują się:

informacje negatywne – dane o zadłużonych osobach i przedsiębiorstwach nieregulujących w terminie swoich zobowiązań. Informacja negatywna zawiera datę jej ujawnienia, tytuł prawny, z którego wynika zobowiązanie dłużnika, kwotę i walutę nieuregulowanych zobowiązań, datę powstania zaległości w płatności, dane dotyczące postępowań w sprawie oraz informacje o ewentualnym kwestionowaniu zobowiązania przez dłużnika;

informacje pozytywne – dane o podmiotach terminowo regulujących zobowiązania (przedsiębiorcach i konsumentach). Dane te mogą zostać przekazane przez wierzyciela na wniosek podmiotu, który wywiązał się ze swojego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez ten podmiot albo z własnej inicjatywy wierzyciela, ale za zgodą podmiotu, którego dotyczyło zobowiązanie. Informacja pozytywna zawiera dane o łącznej kwocie, walucie, dacie wymagalności i dacie uregulowania płatności.

Z usług biura korzystają konsumenci, przedsiębiorcy, banki, fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin i inne podmioty poszukujące kompleksowych informacji o klientach i kontrahentach.

6. CRIF

CRIF oferuje narzędzia pozwalające na kompetentne podejście do procesów decyzyjnych. Wykorzystując efektywną synergię swoich produktów i usług, raportów biznesowych, raportów kredytowych, modeli decyzyjnych, rozwiązań wspierających zarządzanie, doradztwo, outsourcing, oprogramowanie oraz systemy informacji biznesowej o zasięgu światowym.

CRIF to wiodący dostawca informacji kredytowej w Europie kontynentalnej oraz jeden z kluczowych podmiotów w skali światowej, dostarczających zintegrowane usługi i rozwiązania z zakresu informacji biznesowej oraz handlowej, zarządzania kredytami i marketingiem, który znalazł się na liście FinTech 100 – prestiżowym rankingu wiodących dostawców technologii dla branży usług finansowych na całym świecie.

Obecnie ponad 3300 banków i instytucji finansowych oraz 44 tysięcy klientów indywidualnych codziennie korzysta z usług firmy CRIF aż w 50 krajach

7. EUCB

Jest to baza danych długów i zobowiązań. EUCB powstał i działa od 2009 roku. EUCB został powołany do automatyzacji i optymalizacji działalności kredytowej. Ważne jest, że jest to system informacji, który ma skutecznie zarządzać usługami na rynku pożyczek. EUCB działa obecnie w ośmiu krajach Unii Europejskiej: CZCB, PLCB, LTCB, LVCB, UKCB, SKCB, BGCB. Wszystkie krajowe instytucje kredytowe są połączone w jeden system informacji kredytowej. Mogą zapoznać się szczegółowo z możliwościami klienta, prześledzić jego zobowiązania i dyscyplinę finansową, która składa się z 35 pól w bazie danych.

Gdzie po pożyczkę – garść faktów i mitów

Wielu klientów udaje się do Banku w celu uzyskania środków finansowych. Oferta banków jest istotnie całkiem spora. Uzyskanie kredytu w banku wiąże się jednak ze spełnieniem kilku podstawowych warunków:

  • potencjalny kredytobiorca musi posiadać akceptowane przez bank źródło dochodu,
  • klient musi wykazać się pozytywną historią kredytową (tzw. BIK), oraz
  • potencjalny kredytobiorca musi mieć odpowiednią zdolność kredytową.

Często niespełnienie choćby jednego z tych podstawowych warunków powoduje odrzucenie wniosku kredytowego przez bank.

Nie oznacza to, że klient nie może pozyskać dodatkowych środków. 

Najprostszą drogą jest uzyskanie pożyczki pozabankowej.

Pożyczki pozabankowe, a więc udzielane przez instytucje nie będące bankami można uzyskać różnymi drogami, ale my zdecydowanie polecamy te, które są dostępne w placówkach sprawdzonych pośredników kredytowych.

Mimo iż firmy nie zwracają specjalnej uwagi na historię w BIK weryfikują często Klientów w innych bazach tak jak: BIG KRD ERiF, BiF, CiF itp.

W pożyczkach przez telefon i internet nie mamy gwarancji, gdzie wędrują nasze dane osobowe dlatego warto jest skorzystać z placówek pośredników finasowych.

Zalety pożyczek pozabankowych

Największym atutem pożyczek pozabankowych bez wątpienia jest to, że firmy pożyczkowe udzielają pożyczek bez sprawdzania BIK. Co to oznacza? Otóż, jeśli potencjalny Pożyczkobiorca jest, był lub obawia się, że może być dłużnikiem zarejestrowanym w BIK, to w firmie pożyczkowej może mimo wszystko otrzymać pieniądze (w przeciwieństwie do banku). Oczywiście, ponieważ z punktu widzenia Pożyczkodawcy taka pożyczka obarczona jest większym ryzykiem, to i oprocentowanie takiej pożyczki jest wyższe niż w banku i z tym nalezy się liczyć.

Kolejną zaletą pożyczek pozabankowych jest czas przyznawania środków – jest to kwestia około 15 minut. Wystarczy złożyć wniosek, przedłożyć dokument tożsamości i w niektórych przypadkach dokumenty potwierdzające dochód i poczekać na decyzję.

Firmy pożyczkowe, mimo iż sprawdzają inne bazy (podobnie jak Banki) w wielu przypadkach mają inny system weryfikacji (polega to między innymi na weryfikacji potencjalnego Pożyczkobiorcy indywidualnie (bez automatycznej oceny scoringowej) i przez to większą tolerancję na wpisy w bazach dłużników – w bankach są stosowane sztywne algorytmy, które po sprawdzenie klienta w bazach automatycznie odrzucają wniosek w przypadku jakiegokolwiek wpisu bez sprawdzania szczegółów.

Na zakończenie pragniemy zwrócic jeszcze uwagę na Biura Pośrednictwa kredytowego. Korzystanie z nich obrosło w wiele faktów i mitów, więc spróbujmy sie do nich odnieść:

  • Pożyczka u pośrednika jest droższa niż zaciągnięta przez internet – mit. Profesjonalne i szanujące się biura pośrednictwa mają podpisane umowy z instytucjami pozabankowymi (i bankami również) i otrzymuja od nich wynagrodzenie z prowizji, którą klient i tak płaci zawierając pożyczkę przez internet.
  • Pożyczka zaciągnięta u pośrednika jest bezpieczniejsza – prawda. Pośrednik przekazuje dane Klienta wybranej firmie przez absolutnie bezpieczne, szyfrowane połączenie. Pośrednik ma siedzibę do której możesz sie zgłosić i pracownika, którego zawsze możesz bezpłatnie dopytać o szczegóły oferty. Pośrednik przekazuje Klientowi dokumenty pożyczkowe osobiście – nie ma ryzyka wykradzenia danych lub przekazania niepełnej dokumentacji. Pośrednik współpracuje tylko ze sprawdzonymi, wiarygodnymi i uczciwymi firmami pożyczkowymi.
  • Uzyskanie pożyczki przez pośrednika jest łatwiejsze – prawda.  Klient spotyka się z Pośrednikiem osobiście i Pośrednik sam weryfikuje dokumenty w oryginale, dzięki czemu firma udzielająca pożyczki uważa klienta za bardziej wiarygodnego. Pośrednik współpraccuje z kikunastoma firmami pożyczkowymi, dzięki czemu może zaproponować kilka rozwiązań, a  odrzucenie pożyczki w jednej z oferowanych firm nie zamyka drogi do uzyskania pożyczki w pozostałych. Pośrednik mając szczegółowa wiedzę kieruje klienta tylko do firm, które mają realne szanse udzielenia pożyczki konkretnemu Klientowi.
  • Pośrednik nie zaoferuje nic lepszego niż to co Klient będzie sam w stanie znaleźć – mit. Nie wszystkie firmy pożyczkowe są widoczne w internecie. Pośrednik w przeciągu kilku minut jest w stanie przedstawić realną ofertę jednej lub kilku pożyczek do wyboru dla Klienta.

Przed skorzystaniem z usług Pośrednika kredytowego sprawdź, czy działa legalnie i ma wpis zezwlający na tego typu działalność, czy długo działa na rynku, czy posiada stronę internetową, i czy Doradca udziela rzetelnych informacji w prosty i zrozumiały sposób.

Reasumując zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, a nasi Doradcy nie tylko pomogą Państwu w otrzymaniu kredytu, ale także udzielą informacji jak najkorzystniej i najbezpieczniej uzyskać pożyczką odpwiadającą Państwa potrzebom i sytuacji finansowej.

Opłać tanio rachunki domowe

Oszczędzanie to pożyteczny nawyk, dzięki któremu zaoszczędzone kwoty możemy przeznaczyć na inne ważne cele. Oszczędzanie drobnych kwot w długim okresie czasu przynosi znaczące korzyści i Market Finansowy chciałby w tym obszarze Państwu również pomóc. Jak?

Oferujemy prawdopodobnie jedną z najniższych opłat  w Warszawie za 1 przelew w wysokości tylko 2 zł.

Poczta Polska pobiera opłatę w kwocie 3,5 zł za 1 przelew.  Nasi klienci zlecają nam średnio 7 przelewów miesięcznie i na Poczcie zapłaciliby tytułem opłat za realizację tych przelewów 24,50 zł, a w Markecie Finansowym tylko 14 zł. Oszczędność w ciągu miesiąca to aż 10,50 zł. Rocznie korzystając z usług Marketu Finansowego można zaoszczędzić aż 128 zł.

  • Biuro Usług Płatniczych zostało zarejestrowane przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: BP1995/2017 w dniu 12 kwietnia 2017 roku.
  • Cennik i regulamin usług świadczonych przez Biuro Usług Płatniczych Marketu Finansowego znajduje się tutaj
  • Państwa przelewy realizowane są szybko i pewnie!

Specjalizujemy się w pożyczaniu pieniędzy

Bierzemy pożyczki bo zmusza nas do tego sytuacja życiowa. Pieniądze na leczenie, na leki,  na remont, na wakacje, na naprawę samochodu, na studia dla dziecka lub wnuka. Powodów jest bardzo dużo i każdy jest ważny. Ale ważne jest też na jakich warunkach i od kogo pożyczamy pieniądze. Ogólnie wiadomo, że banki najchętniej pożyczają pieniądze tym, którzy ich nie potrzebują, więc to nie jest raczej oferta dla nas. Ale czy aby na pewno? Warto sprawdzić ofertę pożyczek bankowych bo zazwyczaj są najkorzystniejsze.

Aby nie nabiegać się po oddziałach bankowych zapraszamy do naszego biura bo w jednym miejscu będziecie mieli Państwo dostęp do kredytów kilku banków i pożyczek kilkunastu firm pozabankowych. Pomożemy wybrać kredyt lub pożyczkę, doradzimy, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wątpliwości.  Nie pobieramy dodatkowej prowizji.